• Home
  • Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden pauwmetstrik.be

(versie 2022; gepubliceerd op 13 april ’22 en sindsdien van kracht)

1. Algemeen: identiteit

Pauw met strik (verder vermeld als pauwmetstrik.be) 
Adres: Kouterhoek 33 
            9810 Eke-Nazareth
Ondernemingsnummer BE 0527.930.517 
e-mailadres: info@pauwmetstrik.be. 
website: www.pauwmetstrik.be

Onderstaande Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties door pauwmetstrik.be, dit zowel voor verkopen via de website www.pauwmetstrik.be , of enig ander verkoopkanaal.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, al dan niet op afstand gesloten, tussen pauwmetstrik.be en iedere aanbieder of afnemer die kleding aan pauwmetstrik.be in consignatie levert of via de webshop afneemt.
De aanbieder aanvaardt door het afgeven van kledij deze algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud. De afnemer aanvaardt door het plaatsen van een bestelling deze algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud.

Bovendien zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op overeenkomsten waarbij pauwmetstrik.be tussenpersonen en/of derden heeft ingeschakeld voor de uitvoering van haar activiteit. Deze tussenpersonen of andere derden kunnen zich eveneens op de algemene voorwaarden beroepen ten opzichte van aanbieder en afnemer.
Pauwmetstrik.be heeft het recht haar algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Wijzigingen van de algemene voorwaarden worden op de website www.pauwmetstrik.be geplaatst. Zowel de aanbieder van kledij als de afnemer dienen deze algemene voorwaarden  op regelmatige basis te raadplegen. 


2.  Binnenbrengen van de kledij

Pauwmetstrik.be werkt uitsluitend samen met aanbieders die woonachtig zijn te België. De aanbieder biedt kleding in consignatie aan aan de afnemer en dit via de webshop van pauwmetstrik.be.
De ontvangen kleding wordt door pauwmetstrik.be zo spoedig mogelijk verwerkt (controleren, labelen, prijzen, fotograferen, etc.) en in de webshop geplaatst. Er wordt echter geen garantie gegeven over de maximum termijn waarbinnen de ontvangen kledingstukken in de webshop zullen verschijnen. Sommige kledij kan eerst verkocht worden via een beurs, Pop-up store en een sales-avond vooraleer het in de webshop komt.

Pauwmetstrik.be bepaalt de verkoopprijs van de kledingstukken. De kleding kan verkocht worden aan een verlaagde prijs (max. 40% korting).

Van ieder kledingstuk dat is verkocht, ontvangt de aanbieder een percentage van 40% van de verkoopprijs zoals bepaald werd in de webshop. De BTW neemt pauwmetstrik.be voor zijn rekening. Het bedrag dat de aanbieder verdient, zal na elk kwartaal (4x per jaar) worden overgeschreven op het rekeningnummer dat de aanbieder doorgeeft via de consignatieovereenkomst. De aanbieder heeft ook de keuze om het verdiende bedrag te laten omzetten in shoptegoed. Indien de aanbieder deze keuze verkiest, krijgt de aanbieder hiervoor een extra shoptegoed van 10% van het verdiende bedrag. De keuze kan worden aangepast via het dashboard. De keuze wordt vastgelegd op de laatste dag van het kwartaal om 23u59. (31 maart – 30 juni – 30 september – 31 december). Een wijziging van keuze van uitbetaling is van toepassing vanaf het kwartaal waarin de wijziging is gebeurd.
Uitbetalingen gebeuren ten laatste op het einde van de eerste maand van het volgende kwartaal.

Pauwmetstrik.be bepaalt wanneer bepaalde kleding uit de webshop wordt gehaald en of de kleding al dan niet bewaard wordt om later opnieuw te worden geplaatst in de webshop. De kleding zal voor een maximum periode van één jaar worden aangeboden in de webshop. Indien de kleding binnen het jaar niet verkocht wordt, zal pauwmetstrik.be dit via e-mail aan de aanbieder kenbaar maken. De aanbieder kan dan kiezen om deze kleding via pauwmetstrik.be te schenken aan een goed doel dat door pauwmetstrik.be werd gekozen, of ervoor kiezen om deze kledij per post te retourneren. De aanbieder kan er ook voor kiezen om de kledij zelf te komen ophalen (gratis) op het adres van pauwmetstrik.be of op een andere locatie als dat afgesproken werd met pauwmetstrik.be. Indien dit niet gebeurt binnen de termijn van 1 maand na de bekendmaking per e-mail, is de kledij automatisch eigendom van pauwmetstrik.be. De kosten om de niet-verkochte en/of niet weerhouden kleding terug te sturen zullen ten laste zijn van de aanbieder. Deze kosten worden in rekening gebracht met de opbrengsten die de aanbieder heeft gegenereerd met de verkoop van zijn of haar kleding. Indien geen opbrengsten werden gegenereerd, zullen bovenstaande kosten door pauwmetstrik.be aan de aanbieder worden aangerekend.

De aanbieder heeft het recht om gedurende de periode van 12 maanden na plaatsing van de kleding in de webshop een aanvraag (via mail/contactformulier) te doen om bepaalde dan wel resterende kledij te retourneren. Hiervoor rekent Pauw met strik een kost van 25% van de verkoopprijs aan. Dit omwille van de gemiste verkoopkans en de reeds gemaakte kosten voor de verwerking van de kledingstukken (foto's maken, labelen, prijzen en administratieve kosten). De kosten hieromtrent zullen rechtstreeks door Pauwmetstrik.be in rekening worden gebracht met de opbrengsten van de aanbieder. Indien er nog geen opbrengsten werden gegenereerd, zullen de kosten hiervoor worden aangerekend aan de aanbieder.

De door de aanbieders in consignatie gegeven kleding is door pauwmetstrik.be niet tegen brand en waterschade verzekerd. 

3. De aankoop van de kleding

Om kledij (producten) te kunnen bestellen op www.pauwmetstrik.be dient de afnemer aan volgende voorwaarden te voldoen:

  • Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, betalingsgegevens en eventuele andere vereiste informatie doorgeven bij bestelling
  • Ten minste 18 jaar oud zijn
  • Indien u met een betaalkaart betaalt, dient u eigenaar of gevolmachtigde houder te zijn van een geldige betaalkaart om online producten aan te kopen.


Ondanks de hoogwaardige kwaliteit van de gefotografeerde afbeeldingen van de kleding, dient de afnemer rekening te houden met het feit dat de kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Bij de aangeboden kleding worden de maten vermeld zoals op het label in de kleding vermeld, bij twijfel kan de afnemer contact opnemen met pauwmetstrik.be via info@pauwmetstrik.be.
De door pauwmetstrik.be aangeboden kleding verkeert in goede staat en wordt zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven. Rekening houdend met het feit dat het om tweedehandskledij gaat en deze dat deze gebruikssporen vertoont.

Op het moment van ter beschikkingstelling, dient de afnemer de kleding te onderzoeken en daarbij geconstateerde gebreken dan wel foutieve toezending zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen per e-mail aan pauwmetstrik.be te melden onder vermelding van het artikelnummer. In dit onverhoopte geval zal pauwmetstrik.be trachten deze klacht zo goed mogelijk proberen op te lossen.


U heeft eveneens het recht om door u op de webshop www.pauwmetstrik.be gekochte producten te retourneren indien deze gebrekkig zijn. U dient daartoe zo spoedig mogelijk na levering (max 7 dagen) een verzoek in te dienen bij pauwmetstrik.be. De termijn van 7 dagen gaat in op de dag na ontvangst van de kleding door de afnemer of een vooraf door de afnemer aangewezen vertegenwoordiger (bijvoorbeeld de buren). Indien pauwmetstrik.be dit verzoek goedkeurt zal zij u per e-mail de noodzakelijke instructies geven voor de retournering.


Als u een product heeft gekocht voor uw eigen persoonlijke gebruik als consument en u gebruik wil maken van uw recht om de overeenkomst te herroepen, dient u ons per mail: info@pauwmetstrik.be of per post: Pauw met strik, Kouterhoek 33, 9810 Eke-Nazareth daarvan binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering via e-mail op de hoogte te brengen en een verzoek tot retournering in te dienen. De termijn van 14 dagen gaat in op de dag na ontvangst van de kleding door de afnemer of een vooraf door de afnemer aangewezen vertegenwoordiger (bijvoorbeeld de buren). Indien pauwmetstrik.be dit verzoek goedkeurt zal zij u per e-mail de noodzakelijke instructies geven voor de retournering.
Wij zullen verzoeken tot retournering in ieder geval slechts goedkeuren indien het een compleet product betreft (bijvoorbeeld, de twee onderdelen die een paar vormen moeten samen worden geretourneerd), het product nog niet werd gewassen of gebruikt (anders dan redelijk gebruik voor het passen van de kledij), en de producten in de originele verpakking MET label van Pauw met strik worden teruggestuurd en door ons ontvangen. Ondergoed en zwemkledij worden om hygiënische redenen niet geruild of teruggestuurd.


Het is de verantwoordelijkheid van de afnemer om ervoor te zorgen dat de producten veilig en beschermd zijn gebleven terwijl ze in dezer bezit waren. Behandel de producten met zorg en retourneer ze in de staat waarin ze aan u zijn geleverd. Vervanging of terugbetaling kan pas plaatsvinden nadat alle terug te zenden producten door ons zijn ontvangen.


Als u producten retourneert:
1.    die u niet mag terugsturen,
2.    die zich niet in de oorspronkelijke staat bevinden,
3.    die niet goed zijn verpakt,
4.    waarvan producten ontbreken (bv. het label van Pauw met strik),
5.    waarvoor u niet voor de aflevering hebt betaald of waaraan u niet de benodigde zorg hebt besteed bij het terugsturen van die producten,
behouden we ons het recht voor om uw retourzending te weigeren en terugbetaling af te wijzen. 


De kosten van terugzending zijn voor rekening van de afnemer, ongeacht de wijze van terugzending. Het eventueel door de afnemer betaalde bedrag zal pauwmetstrik.be zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terugbetalen.


4. Leveringstermijnen, levering en verzendkosten

Alle producten worden geleverd op het tijdens het plaatsen van de bestelling door de afnemer opgegeven adres. Zolang pauwmetstrik.be geen adreswijziging heeft ontvangen, wordt de afnemer dan wel de aanbieder geacht woonachtig te zijn op het laatste bij pauwmetstrik.be bekende (e-mail) adres.
De verzendkosten voor de afnemer vallen weg bij bestellingen vanaf €50 of meer.

Zodra de betaling van de afnemer ontvangen is zal pauwmetstrik.be de geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk ter verzending aanbieden. Er wordt een verzendbevestiging gestuurd door pauwmetstrik.be aan de afnemer op het moment dat de kleding toegezonden wordt. 

Pauwmetstrik.be kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen die werden opgelopen door de logistieke dienstverlener die door pauwmetstrik.be werd aangewezen. De maximale levertermijn bedraagt 30 dagen overeenkomstig de wet ‘kopen op afstand’. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Indien dit het geval zou zijn, zal pauwmetstrik.be het door de afnemer betaalde bedrag (exclusief verzend- en handelingskosten) binnen 30 dagen na ontbinding terugbetalen.
De afnemer is verplicht het door pauwmetstrik.be geleverde pakket af te nemen op het moment dat deze aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is pauwmetstrik.be gerechtigd het pakket op te slaan voor rekening en risico van de afnemer.


5. Klachten

Indien er klachten zijn, helpen wij graag. Zowel de aanbieder als de afnemer dienen ons dan zo spoedig mogelijk via info@pauwmetstrik.be of via het contactformulierte contacteren. Wij trachten dan het probleem zo goed mogelijk op te lossen. 


6. Overmacht

Pauwmetstrik.be zal al het mogelijke doen om haar verplichtingen na te komen, maar kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor een vertraging of het niet nakomen van afspraken als deze worden veroorzaakt door omstandigheden die pauwmetstrik.be zelf niet in de hand heeft. In dit geval kan pauwmetstrik.be zijn verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht. Onder overmacht verstaan wij: alle omstandigheden die buiten de wil om van pauwmetstrik.be voorkomen.  Zoals brand, staking, pandemie, storingen in het netwerk, energiestoringen, oorlog, ziekte van personeel, tekortschieten van transporteurs van pauwmetstrik.be, natuurrampen, explosies, …


7. Prijs en betaling 

Pauwmetstrik.be bepaalt de prijzen van de kledij die in de webshop wordt geplaatst. De prijs is afhankelijk van de kwaliteit, het merk en de staat van het kledingstuk. 
De in de webshop vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW en in principe exclusief verzendkosten (tenzij bij bestellingen boven de €75).
Na het plaatsen van een bestelling in de webshop, bevestigt pauwmetstrik.be de bestelling met vermelding van het totale verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten per e-mail aan de afnemer. Wij aanvaarden enkel betalingen via de betaalmogelijkheden in de webshop. Pauwmetstrik.be levert de producten pas aan wanneer de uitgever van de betaalkaart het gebruik van de kaart voor betaling van de bestelde producten heeft goedgekeurd.
De verzending van de bestelling wordt pas in gang gezet nadat de betaling is ontvangen.


8. Eigendomsvoorbehoud

Alle door pauwmetstrik.be geleverde kleding blijft eigendom van de aanbieder totdat de afnemer alle verplichtingen uit de met pauwmetstrik.be gesloten overeenkomst is nagekomen (zoals bv. de betaling).
De door de aanbieder in consignatie geleverde kleding aan pauwmetstrik.be, die door pauwmetstrik.be aan de afnemer is geleverd en die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet door de aanbieder worden doorverkocht en mogen nooit als betaalmiddel worden gebruikt, noch mag deze kleding worden verpand of anderszins worden bezwaard. De afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van de aanbieder veilig te stellen.
Als derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde kleding en/of rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dient de afnemer pauwmetstrik.be daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.


9. Aansprakelijkheid

Pauwmetstrik.be is slechts aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een toerekenbare tekortkoming die is ontstaan door opzet of grove schuld aan de zijde van pauwmetstrik.be. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade tot maximaal de factuurwaarde van de betreffende bestelling.
Pauwmetstrik.be is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook (inclusief belastingschade), die het gevolg is van het doorgeven van onvolledige of onjuiste informatie. Dit geldt zowel voor de aanbieder als voor de afnemer. 

Pauwmetstrik.be is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik van elektronische betaalmiddelen en elektronische middelen voor communicatie met de website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programma’s of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van computervirussen. Pauwmetstrik.be draagt hiertoe zorg voor een passende beveiliging op basis van algemeen gangbare beveiligingssystemen.

Pauwmetstrik.be is niet verantwoordelijk voor het foutief opgeven van emailadressen en/of betaalgegevens.


10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden onwettig of onafdwingbaar blijkt te  zijn, kan deze bepaling worden afgescheiden van de rest van de algemene voorwaarden, en blijven de overblijvende bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht.
Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder (maar niet beperkt tot) het auteursrecht en merkrecht, op de website, de content en al het door pauwmetstrik.be aan afnemer en aanbieder geleverd materiaal berusten uitsluitend bij pauwmetstrik.be, tenzij anders is aangegeven.
Op deze voorwaarden, alle overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen van/met pauwmetstrik.be is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Gent.
 

  • Gratis levering vanaf € 50,-

  • Transparantie

  • Tweedehands baby- en kinderkleding

  • Kwalitatief & verantwoord